อำนาจและหน้าที่ของ ก.ง.ส.

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๙

 

ข้อ ๑๑ ก.ง.ส. มีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 

(๑)

พิจารณาเสนอแนวทางการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย

(๒)

พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมอื่น และค่าบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

(๓)

พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

(๔)

พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการกำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

(๕)

พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องและสนับสนุนกับการได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินประจำปี

(๖)

พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการขออนุมัติใช้เงินคงคลังของมหาวิทยาลัย

(๗)

พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

(๘)

พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัย

(๙)

พิจารณาเสนอการออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัย หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

(๑๐)

พิจารณาเสนอแนวทางการดําเนินการบริหารงบประมาณ การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องแก่มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถนําไปปฏิบัติได้ และรายงานผลให้สภามหาวิทยาลัยทราบเป็นระยะ

(๑๑)

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของ ก.ง.ส.

(๑๒)

ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการบริหารการเงิน การบัญชี การงบประมาณ และทรัพย์สินต่ออธิการบดี

(๑๓)

ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในข้อบังคับนี้ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด

 

 

 

Copyright ® 2014
Policy and Planning Division
Chiangmai Rajabhat University.
All Rights Reserved.

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ชั้น 14 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ(อาคาร 27)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ถ.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทร. (053)885370-78 แฟ๊กซ์. (053)885379
Contact Webmaster : planning@cmru.ac.th