ระบบฐานข้อมูลมติคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
[Admin]
 

ค้นหาประกาศ(ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :      

พบทั้งหมด 43 เรื่อง รวมทั้งหมด : 5 หน้า : 1 [2][3][4][5] หน้าถัดไป>>

การประชุมครั้งที่
วันที่ประชุม
ระเบียบวาระที่
เรื่อง
4/2566 06 ธ.ค. 2566 4.1 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย กองทุนคณะพยาบาลศาสตร์พ.ศ. ....
4/2566 06 ธ.ค. 2566 5.1 รายงานผลการดำเนินงานกองทุนระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 12 กองทุน
4/2566 06 ธ.ค. 2566 5.2 รายงานผลการดำเนินงานกองทุนระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 12 กองทุน
4/2566 06 ธ.ค. 2566 5.3 ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการกรณีขอเบิกจ่ายข้ามปี
4/2566 06 ธ.ค. 2566 5.4.1 รายงานการรับจ่ายเงินโครงการจำหน่ายน้ำดื่ม CMRU ประจำเดือน สิงหาคม - ตุลาคม พ.ศ. 2566
4/2566 06 ธ.ค. 2566 5.4.2 รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 4 ของโครงการจำหน่ายน้ำดื่ม CMRU
4/2566 06 ธ.ค. 2566 5.5.1 รายงานการรับจ่ายเงินโครงการร้าน CMRU SHOP (CMRU – OUTLET & GALLERY) ประจำเดือน สิงหาคม - ตุลาคม พ.ศ. 2566
4/2566 06 ธ.ค. 2566 5.5.2 รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566ไตรมาส 4 ของโครงการร้าน CMRU SHOP (CMRU – OUTLET & GALLERY)
4/2566 06 ธ.ค. 2566 5.6 รายงานการเงินไตรมาสที่ 4 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 (วันที่ 1 กรกฎาคม – วันที่ 30 กันยายน 2566)
3/2566 20 ก.ย. 2566 4.1 (ร่าง) งบประมาณรายจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่