นักศึกษา
ข้อมูลสารสนเทศด้านนักศึกษา
  หลักสูตร
ข้อมูลสารสนเทศด้านหลักสูตร
 
ผู้สำเร็จการศึกษา
ข้อมูลสารสนเทศด้านผู้สำเร็จการศึกษา
  ภาวะการมีงานทำ
ข้อมูลสารสนเทศด้านภาวะการมีงานทำ
ของบัณฑิต
 
บุคลากร
ข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากร
     
 

 

 

 

ฉบับ กรกฎาคม 2561
ดาว์โหลดไฟล์ pdf (Click)

 

 

 

Copyright ® 2015
Policy and Planning Division
Chiangmai Rajabhat University.
All Rights Reserved.
 

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ชั้น 14 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ(อาคาร 27)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ถ.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทร. (053)885371-78 แฟ๊กซ์. (053)885379
Contact Webmaster : planning@cmru.ac.th