คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.)

 

ประธานกรรมการ

รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กรรมการ

ผศ.ดร.ศักราช ฟ้าขาว
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ผศ.ดร.สายสมร สร้อยอินต๊ะ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางอรวรรณ ชยางกูร
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายณรงค์ ตนานุวัฒน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวิชัย จั่วแจ่มใส
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

นายนิมิต วุฒิอินทร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจำ

ว่าที่เรือตรี อภิสิทธิ์ ชัยมัง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจำ

ผศ.สมบัติ สิงฆราช
รองอธิการบดี

ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์
รองอธิการบดี

 

ดร.ปภากร สุทธิภาศิลป์
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ผศ.ดร.มาโนชย์ นวลสระ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผศ.ดร.อนุวัติ ศรีแก้ว
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ

ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

 

กรรมการและเลขานุการ

ดร.ถนัด บุญชัย
รองอธิการบดี

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางประไพ ปรีชา
รักษาการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

นางสุนี พนันตา
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม

นางสาววิลาวัลย์ หน่อคำศักดิ์

นางสาวบุญรักษ์ กฤษวงษ์

นางสาวณัฐชา นวลคำมา

 

 

 

 

Copyright ® 2014
Policy and Planning Division
Chiangmai Rajabhat University.
All Rights Reserved.

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ชั้น 14 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ(อาคาร 27)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ถ.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทร. (053)885370-78 แฟ๊กซ์. (053)885379
Contact Webmaster : planning@cmru.ac.th