คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.)

 

ประธานกรรมการ

รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กรรมการ

รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ผศ.ดร.สายสมร สร้อยอินต๊ะ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางอรวรรณ ชยางกูร
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายณรงค์ ตนานุวัฒน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางกมลวรรณ เปรมเกษม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

ผศ.ดร.วีรวิชญ์ ปิยนนทศิลป์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจำ

ดร.พสุ ปราโมกข์ชน
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจำ

รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล
รองอธิการบดี

ผศ.สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี
รองอธิการบดี

 

ดร.ชาญ ยอดเละ
คณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งเอเชีย

ผศ.ดร.หทัยทิพย์ สินธุยา
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ดร.อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

 

กรรมการและเลขานุการ

ดร.ถนัด บุญชัย
รองอธิการบดี

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางประไพ ปรีชา
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

นางสุนี พนันตา
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม

นางสาววิลาวัลย์ หน่อคำศักดิ์

นางสาวบุญรักษ์ กฤษวงษ์

นางสาวณัฐชา นวลคำมา

 

 

 

 

Copyright ® 2014
Policy and Planning Division
Chiangmai Rajabhat University.
All Rights Reserved.

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ชั้น 14 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ(อาคาร 27)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ถ.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทร. (053)885370-78 แฟ๊กซ์. (053)885379
Contact Webmaster : planning@cmru.ac.th