คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.)

 

ประธานกรรมการ

รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กรรมการ

ผศ.ดร.สารุ่ง ตันตระกูล
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ผศ.ดร.สายสมร สร้อยอินต๊ะ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางอรวรรณ ชยางกูร
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายณรงค์ ตนานุวัฒน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางกมลวรรณ เปรมเกษม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

อ.นิมิต วุฒิอินทร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจำ

ผศ.ดร.วีรวิชญ์ ปิยนนทศิลป์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจำ

รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล
รองอธิการบดี

ผศ.สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี
รองอธิการบดี

 

รศ.ดร.สัญญา สะสอง
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

อ.ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์
คณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจ
และเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย

ผศ.อัตถ์ อัจฉริยมนตรี
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ผศ.ดร.สุชานาฏ สิตานุรักษ์
ผู้อํานวยการสำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม

 

กรรมการและเลขานุการ

อ.ดร.ถนัด บุญชัย
รองอธิการบดี

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางประไพ ปรีชา
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

นางสุนี พนันตา
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม

นางสาววิลาวัลย์ หน่อคำศักดิ์

นางสาวบุญรักษ์ กฤษวงษ์

นางสาวณัฐชา นวลคำมา

 

 

 

 

Copyright ® 2014
Policy and Planning Division
Chiangmai Rajabhat University.
All Rights Reserved.

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ชั้น 14 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ(อาคาร 27)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ถ.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทร. (053)885370-78 แฟ๊กซ์. (053)885379
Contact Webmaster : planning@cmru.ac.th