รายงานฐานข้อมูลอุดมศึกษา
   
  ปีการศึกษา 2/2558 new
  ฐานข้อมูลนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2558
  ฐานข้อมูลบุคลากร ประจำภาคเรียนที่ 2/2558
  รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2557
   
  ปีการศึกษา 1/2558
  ฐานข้อมูลนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2558
  ฐานข้อมูลบุคลากร ประจำภาคเรียนที่ 1/2558
   
  ปีการศึกษา 2/2557
  ฐานข้อมูลนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2557
  ฐานข้อมูลการเงินอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
  รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2556
   
  ปีการศึกษา 1/2557
  ฐานข้อมูลนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2557
  ฐานข้อมูลบุคลากร ประจำภาคเรียนที่ 1/2557
   
  ปีการศึกษา 2/2556
  ฐานข้อมูลนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2556
  ฐานข้อมูลการเงินอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
  รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2555
   
  ปีการศึกษา 1/2556
  ฐานข้อมูลนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2556
  ฐานข้อมูลบุคลากร ประจำภาคเรียนที่ 1/2556
   
  ปีการศึกษา 2/2555
  ฐานข้อมูลนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2555
  ฐานข้อมูลการเงินอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555
  รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2554
   
  ปีการศึกษา 1/2555
  ฐานข้อมูลนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2555
  ฐานข้อมูลบุคลากร ประจำภาคเรียนที่ 1/2555
   
  ปีการศึกษา 2/2554
  ฐานข้อมูลนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2554
  ฐานข้อมูลหลักสูตร ประจำภาคเรียนที่ 2/2554
  ฐานข้อมูลการเงินอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554
  รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2553