รายงานฐานข้อมูลอุดมศึกษา
   
  ปีการศึกษา 2/2564 new
  ฐานข้อมูลนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2564
  ฐานข้อมูลบุคลากร ประจำภาคเรียนที่ 2/2564
   
  ปีการศึกษา 1/2564
  ฐานข้อมูลนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2564
  ฐานข้อมูลบุคลากร ประจำภาคเรียนที่ 1/2564
   
  ปีการศึกษา 2/2563
  ฐานข้อมูลนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2563
  ฐานข้อมูลบุคลากร ประจำภาคเรียนที่ 2/2563
   
  ปีการศึกษา 1/2563
  ฐานข้อมูลนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2563
  ฐานข้อมูลบุคลากร ประจำภาคเรียนที่ 1/2563
   
  ปีการศึกษา 2/2562
  ฐานข้อมูลนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2562
  ฐานข้อมูลบุคลากร ประจำภาคเรียนที่ 2/2562
   
  ปีการศึกษา 1/2562
  ฐานข้อมูลนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
  ฐานข้อมูลบุคลากร ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
   
  ปีการศึกษา 2/2561
  ฐานข้อมูลนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2561
  ฐานข้อมูลบุคลากร ประจำภาคเรียนที่ 2/2561
   
  ปีการศึกษา 1/2561
  ฐานข้อมูลนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2561
  ฐานข้อมูลบุคลากร ประจำภาคเรียนที่ 1/2561
   
  ปีการศึกษา 2/2560
  ฐานข้อมูลนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2560
  ฐานข้อมูลบุคลากร ประจำภาคเรียนที่ 2/2560
  รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2559
   
  ปีการศึกษา 1/2560
  ฐานข้อมูลนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2560
  ฐานข้อมูลบุคลากร ประจำภาคเรียนที่ 1/2560